Garantievoorwaarden

GARANTIES & SERVICE

Helaas kan het natuurlijk wel eens voorkomen het jouw gekochte opblaasbare jacuzzi niet geheel in orde is of op een termijn kapot kan gaan. Om je nog sneller van dienst te zijn kun je aan de rechterkant je gewenste fabrikant selecteren en gelijk contact opnemen met de fabrikant. Op alle opblaasbare jacuzzi van zowel Intex als Bestway is standaard 2 jaar garantie van toepassing.

Gedurende de garantietermijn zal alleen het defecte onderdeel worden vervangen. Er worden geen complete producten vervangen en de fabrikanten geven geen geld terug. Het niet volgen van de product handleiding of misbruik van het product valt niet onder fabrieksgarantie. De garantie is altijd ter beoordeling van de fabrikanten.

1. Opblaasbaarjacuzzi.nl staat er voor in dat de aan Koper verkochte goederen zoals accessoires of een opblaasbare jacuzzi bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen.

Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Verkoper de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Opblaasbaarjacuzzi.nl terstond doch uiterlijk binnen vijf (7) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt de Verkoper geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.

2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Opblaasbaarjacuzzi.nl bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Opblaasbaarjacuzzi.nl en Verkoper. De garantietermijn bedraagt een half jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.

3. Opblaasbaarjacuzzi.nl staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;
  • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon;
  • indien beschadiging of vlekken aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
  • Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.

5. Opblaasbaarjacuzzi.nl beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Opblaasbaarjacuzzi.nl beslist dat de klacht terecht is, zal hij handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie of wordt de klacht opgelost door het Servicepunt dat door Koper is aangegeven.